Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Galerie Wildevuur  geldend per 1 januari 2015

vestigingsadres    Galerie Wildevuur, Zwiggelterweg 4, 9414 TN Hooghalen
contactgegevens  telefoon  0593- 592411, e-mail galerie@wildevuur.nl, webwinkel  www.wildevuur.nl
Inschrijving KvK 04046374, Btw nummer NL802901566B01

1  DEFINITIES

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de betekenis zoals hieronder vermeld:
Wildevuur: de onderneming zoals bovenstaand beschreven;
Kunstenaar: de maker van het ten verkoop aangeboden schilderij, beeld of ander kusntwerk;
Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die de producten van of via Wildevuur koopt in de galerie of via de via de website www.wildevuur.nl;
Partijen: Wildevuur en de koper;
Producten: schilderijen, beelden, kunstwerken, lijstwerk en overige en toekomstige producten en diensten van Wildevuur;
Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Wildevuur en de koper ten aanzien van de levering van de producten;
Levering: het moment dat de koper of een derde die handelt namens de koper daadwerkelijk bezit neemt van en controle krijgt over de producten;
Intellectuele eigendomsrechten: alle volledige, wereldwijde intellectuele eigendomsrechten en vergelijkbare aanverwante rechten in de ruimste zin van het woord, waaronder met name wordt verstaan - doch hiertoe niet is beperkt - het volgende (of aanspraken daarop):  auteursrecht, handelsnamen, databaserechten, knowhow en domeinnamen, met inbegrip van eventuele toekomstige intellectuele eigendomsrechten, inclusief alle bevoegdheden die de betreffende nationale en internationale voorschriften daaraan kunnen toekennen.

2  TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan, offertes en leveringen van, en overeenkomsten met en betalingen aan Wildevuur.
2.2. Door het plaatsen van een opdracht, bestelling of aankoop gaat de koper uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.

3  KOOPOVEREENKOMST

Een koopovereenkomst tussen Wildevuur en de koper komt pas tot stand wanneer Wildevuur een opdracht van de koper schriftelijk per e-mail en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

4  BESTELLING

4.1. Offertes van Wildevuur kunnen enkel worden aanvaard zonder afwijkingen. Alle offertes van Wildevuur, ongeacht of deze op basis van normale prijzen of speciale aanbiedingen zijn, blijven geldig zolang de voorraad strekt. De koper kan geen rechten ontlenen aan offertes van Wildevuur.
4.2. Wildevuur zal niet gebonden zijn aan overduidelijke fouten of vergissingen in haar offertes.
4.3. De standaardmethode voor het vermelden van prijzen is in euro's (€). De prijzen van de producten vermeld op de website van Wildevuur zijn inclusief btw en overige overheidsheffingen en exclusief verzendkosten en/of andere transportkosten. Voordat de bestelling wordt voltooid, zal Wildevuur de totale prijs die de koper moet betalen op haar website weergeven.
4.4. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de koper een e-mail van Wildevuur waarin de bestelde producten en het totale bedrag van de bestelling wordt vermeld inclusief btw en verzendkosten.
4.5. Wildevuur heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen binnen één week na ontvangst te weigeren. 

5  LEVERING

5.1. De koper is de volledige koopprijs bij vooruitbetaling verschuldigd. Levering vindt niet plaats voordat de betaling door Wildevuur geheel is ontvangen op de overeengekomen wijze.
5.2. Een door Wildevuur vermelde leveringsdeadline is slechts een indicatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de deadline definitief is.
5.3. Levering van het kunstwerk geschiedt doordat de koper het product ophaalt in de galerie of meeneemt van een door Wildevuur aangegeven adres. Levering geschiedt ook doordat Wildevuur het product in het kader van de overeenkomst door een vervoerder laat bezorgen op het door de koper opgegeven adres.. Op de koper rust een afnameplicht.
5.4. Indien de koper meer dan één product heeft besteld, is Wildevuur bevoegd de producten in delen te leveren en gerechtigd betaling te verlangen voor elke gedeeltelijke levering.
5.5. Het risico van verlies, diefstal, vernietiging en/of beschadiging van het product gaat over op de koper op het moment dat de koper, of iemand die handelt namens de koper, deze daadwerkelijk in bezit krijgt. Dezelfde risico-overgang vindt plaats op het moment dat Wildevuur het product voor levering gereed heeft en de koper het product niet volgens overeenkomst afhaalt of meeneemt. Bij niet-afname van de koper komen tevens alle door galerie Wildevuur in verband met de aanbieding gemaakte kosten en eventuele verder gemaakte kosten van vervoer, bewaring, verzekering en opslag voor rekening van de koper. Daarnaast is de koper aansprakelijk voor alle schade die Wildevuur door niet-afname lijdt.
5.6. Indien het product is geleverd, terwijl de koopprijs nog niet volledig ontvangen is, gaat het eigendom van het product pas op de koper over, wanneer deze volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, uit hoofde van welke overeenkomst met Wildevuur dan ook, daaronder begrepen de betaling van rente en kosten zoals nader in deze voorwaarden bepaald. De koper wordt geacht het product voor Wildevuur te houden tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden.
5.7. Indien de koper voordat de volledige koopprijs van het product aan Wildevuur is betaald, het product geheel of gedeeltelijk aan derden verpandt of in eigendom tracht over te dragen, is de koper een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan Wildevuur ter grootte van het nog niet aan galerie Wildevuur betaalde deel van de koopprijs, onverminderd het recht van Wildevuur op volledige schadevergoeding. Voorts is koper gehouden aan Wildevuur gegevens van voornoemde derden te verschaffen.
5.8. Het risico van verlies, vernietiging en/of beschadiging van producten die de koper aan Wildevuur ter bewerking of reparatie afgeeft, blijft bij de koper, tenzij bij schriftelijke overeenkomst anders wordt bepaald.

6  BETALING

6.1. Wildevuur vereist betaling van de producten vooraf. Betaling dient uiterlijk 14 dagen na levering van de producten te zijn geschied, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wildevuur is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en het afzonderlijk factureren daarvan.
6.2.  Reclames over ontvangen facturen moeten binnen 8 dagen na datum van verzending of afgifte van de factuur schriftelijk aan Wildevuur kenbaar worden gemaakt, bij gebreke waarvan de
betreffende factuur door koper onvoorwaardelijk is goedgekeurd.
6.3.  Alle betalingen door de koper moeten worden gedaan zonder enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij de tegenvordering van de koper op galerie Wildevuur door de galerie uitdrukkelijk is erkend of in rechte is vastgesteld. De koper heeft niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.
6.4. Wildevuur heeft het recht om vooruitbetaling of betaling a contant te verlangen indien zij daartoe aanleiding ziet.
6.5. Door het enkele verstrijken van een termijn van 30 dagen na factuurdatum raakt de koper, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over de verschuldigde bedragen vanaf de datum van verzuim een direct opeisbare rente van 2 % per maand of per gedeelte daarvan verschuldigd. Wildevuur mag voorts verdere leveringen opschorten totdat volledige betaling van alle verschuldigde bedragen is ontvangen.
6.6. Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten (inclusief alle kosten verbonden aan juridische bijstand) die voor galerie Wildevuur verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de koper komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het geldende tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
6.7.  Indien ook na aanmaning betaling binnen de aangezegde andere termijn uitblijft, is Wildevuur bevoegd de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring aan koper te ontbinden, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding.

7  ONTBINDING

7.1. Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst mocht voorvloeien, alsmede ingeval van faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de koper, is de koper zonder ingebrekestelling in verzuim en is Wildevuur gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst:
a. de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het voldoen aan deze verplichting naar het oordeel van Wildevuur voldoende zeker is gesteld; en/of
b. elk van de overeenkomsten die Wildevuur met de koper heeft gesloten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van Wildevuur en zonder dat Wildevuur tot enige schadevergoeding is gehouden.
7.2. In alle in het vorige lid genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Wildevuur op de koper onmiddellijk en geheel opeisbaar en is Wildevuur gerechtigd om de betreffende onbetaald gebleven producten terug te vorderen. In dat geval zullen Wildevuur en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de gebouwen van de koper te betreden teneinde die producten in bezit te nemen teneinde Wildevuur in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

8  PRIVACY VAN DE KOPER

8.1. Wildevuur behandelt alle persoonsgegevens die zij ontvangt van de koper als persoonlijk en vertrouwelijk. Wildevuur gebruikt de persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en de betaling en levering van de producten. Wildevuur is ook bevoegd gebruik te maken van de persoonsgegevens voor haar eigen promotieactiviteiten, zoals de Wildevuur-nieuwsbrief.
8.2. Wildevuur zal de persoonsgegevens van de koper niet bekendmaken aan enige derden anders dan partijen betrokken bij de betaling en verzending van de producten.

9  HERROEPINGSRECHT & RETOURNEREN

9.1. De koper heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na de dag van levering van de producten te herroepen. Hiervoor informeert de koper Wildevuur tijdig per e-mail; of schriftelijk op het bovenstaande adres.  
9.2. Als de koper gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, mag de koper de producten enkel uitpakken of gebruiken voor zover noodzakelijk om te beoordelen of hij of zij het product wil behouden. Gedurende deze periode zal de koper zorgvuldig omgaan met de producten en het verpakkingsmateriaal.
9.3. De koper dient de producten onverwijld met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele verpakking te retourneren. De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor uw rekening van de koper. Retourzendingen dienen aangetekend verzonden te worden aan het bovenstaande retouradres (galerie Wildevuur, Zwiggelterweg 4, 9414 TN Hooghalen).
9.4. Indien de koper gebruikmaakt van het herroepingsrecht, zal Wildevuur de aanschafprijs binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de producten restitueren.
9.5. Ingeval de koper niet handelt in overeenstemming met paragraaf 9.2., of indien de producten anderszins niet in de oorspronkelijke staat worden geretourneerd, is Wildevuur niet gehouden de aanschafprijs aan de koper te restitueren.

10  GARANTIE & GEBREKKIGE PRODUCTEN

10.1. De koper koopt het product in de staat waarin het zich ten tijde van de koop bevindt. De koper dient zich tevoren op de hoogte te stellen van de staat waarin het product zich bevindt.
10.2. Ingeval de producten niet voldoen aan de redelijke vereisten van de producten, moet de koper dit onverwijld bij Wildevuur melden, doch in geen geval later dan 14 (veertien) kalenderdagen na de levering van de producten. Indien de koper niet voldoet aan de bepalingen van deze paragraaf, komt enig recht op terugvordering en/of enige andere mogelijke schadevergoedingsclaim te vervallen.
10.3. Het feit dat een product gebreken vertoont, geeft de koper in geen enkel geval het recht om betaling op te schorten of om dit te verrekenen met het te betalen factuurbedrag voor enige andere producten die aan de koper zijn geleverd.
10.4. Wildevuur garandeert de echtheid van het product, tenzij de garantie uitdrukkelijk of stilzwijgend (bijvoorbeeld door de hoogte van de prijs welke voor het product is betaald) is voorbehouden.
10.5. Wildevuur stelt zich tegenover de koper garant voor schade aan het product, optredend tijdens een garantieperiode van 30 dagen, tenzij de koper of een derde op grond van de wet geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor de schade. Van een dergelijke aansprakelijkheid van de koper is in ieder geval sprake bij onjuiste of onoordeelkundig behandeling van het product door de koper of door derden. Buiten garantie of aansprakelijkheid van de galerie valt schade ontstaan door of voortvloeiend uit een gebrek aan de inlijsting.
10.6. Eventuele klachten omtrent non-conformiteit van het product dienen op straffe van verval van rechten binnen twee maanden na afname of na het ontstaan van de schade schriftelijk aan galerie Wildevuur bekend te worden gemaakt.
10.7. Indien tijdig, en met inachtneming van alle bepalingen van de artikelen 10 en 15 is gereclameerd, zijn de daaruit voor Wildevuur voortvloeiende verplichtingen de volgende:
a. Indien naar het redelijke oordeel van de galerie genoegzaam is aangetoond dat het product is beschadigd en dat Wildevuur daarvoor aansprakelijk is, zal de galerie de keus hebben:
I. het betreffende product te repareren;
II. de koper een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen;
III. de koopovereenkomst te ontbinden.
Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Wildevuur terzake van haar verplichtingen jegens de koper volledig zijn gekweten;
b. Indien naar het redelijk oordeel van Wildevuur genoegzaam is aangetoond dat het product in strijd met een verklaring van echtheid overeenkomstig het bepaalde in 10 lid 4 niet echt is, heeft de koper uitsluitend recht op restitutie van de voor het product betaalde koopprijs - zonder enige vergoeding voor eventueel gederfde rente of anderszins - tegen gelijktijdige teruggave van het product aan Wildevuur, mits de koper het product teruggeeft in dezelfde staat als waar het zich ten tijde van de levering van het product verplichtingen volledig zijn gekweten. Indien de koper het product niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich ten tijde van de levering van het product bevond, vervallen de aanspraken van de koper en is Wildevuur niet tot restitutie gehouden.
10.8. In het geval dat door Wildevuur aan een product reparatiewerkzaamheden worden verricht, blijft dit product voor risico van de koper. Tot het tijdstip waarop Wildevuur overeenkomstig het bepaalde in lid 7 van dit artikel een product heeft teruggenomen, blijft dit product eveneens voor risico van de koper.

11  BEHOUD VAN RECHTEN

11.1. Alle aan de koper geleverde artikelen blijven eigendom van Wildevuur totdat alle door de koper verschuldigde bedragen voor de geleverde of te leveren producten, alsmede alle andere bedragen die de koper is verschuldigd als gevolg van wanbetaling, volledig zijn betaald. 
11.2. Zo lang het eigendom van de producten niet is overgegaan op de koper, is de koper niet bevoegd de producten in onderpand te geven of enige derde er rechten op te verlenen. 
11.3. Zonder afbreuk te doen aan enige bevoegdheden heeft Wildevuur het recht, zo lang als enige verschuldigde bedragen, waaronder in ieder geval begrepen bedragen die voortvloeien uit leveringen, niet zijn betaald, de geleverde artikelen terug te nemen/op te halen.

12  AANSPRAKELIJKHEID

12.1. In alle gevallen ontstaat aansprakelijkheid van Wildevuur ten gevolge van het toerekenbaar tekortschieten in de uitvoering van de overeenkomst slechts indien de koper Wildevuur op rechtsgeldige wijze schriftelijk in gebreke stelt met inachtneming van een redelijke herstelperiode en indien Wildevuur na die periode toerekenbaar tekort blijft schieten in het nakomen van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten om Wildevuur in staat te stellen adequaat te reageren.
12.2. Wildevuur is uitsluitend aansprakelijk voor verliezen die rechtstreeks voortvloeien uit voorzienbare en vermijdbare tekortkomingen die haar zijn te verwijten en die rechtstreeks verband houden met de  levering van de producten.
12.3. Elke verplichting tot het betalen van schadevergoeding, op welke grond dan ook, is te allen tijde beperkt tot de prijs van het product.
12.4. Indien en voor zover uitkering of betaling onder de voorwaarden van voorgaande paragraaf, om welke reden dan ook, niet van toepassing is, zal enige verplichting (juridisch of anderszins) van Wildevuur tot betaling van een vergoeding zijn beperkt tot de waarde van de betreffende bestelling.
  

13  OVERMACHT

13.1. Als Wildevuur tekortschiet in enige verplichting jegens de koper, kan een dergelijke tekortkoming Wildevuur niet worden aangerekend ingeval van overmacht zoals bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek. 
13.2. Overmacht omvat (maar is uitdrukkelijk niet beperkt tot) brand, storingen, stakingen georganiseerd door een erkende bond en handelingen of het uitblijven hiervan van overheden, inclusief gemeenten (zoals importbeperkingen). 
13.3. Alle bepalingen van deze paragraaf zijn van overeenkomstige toepassing op de overmacht van de leveranciers van Wildevuur en/of enige derden die zijn betrokken bij de productie en de levering van de producten. Alle gevallen van uitblijvende en/of late en/of gebrekkige uitvoering door de in deze bepaling genoemde partijen zal worden beschouwd als overmacht van Wildevuur.

14  INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

14.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en producten van Wildevuur, alsmede alle andere documenten en materialen geleverd door Wildevuur, zijn uitsluitend in handen van Wildevuur. De koper verkrijgt geen enkele (gebruiks)rechten en/of andere bevoegdheden.
14.2. De koper verklaart op geen enkele wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Wildevuur of deze rechten ongeldig te maken en/of het eigendom van deze rechten in gevaar te brengen.
14.3. Het auteursrecht op het schilderijen en beelden behoort bij de kunstenaar en wordt zowel door de kunstenaar als door de galerie uitdrukkelijk voorbehouden.
14.4. Het is de koper niet toegestaan het door hem gekochte product openbaar te maken en/of te reproduceren. Wildevuur kan bemiddelen tussen kunstenaar en koper indien de koper tot publicatie en/of openbaarmaking van het product wenst over te gaan.

15  VERVALTERMIJN

15.1. Voorzover in deze voorwaarden niet anders wordt bepaald, vervallen vorderingrechten en andere bevoegdheden van de koper met betrekking tot de koop en verkoop van het product jegens de verkoper in ieder geval een jaar nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen.
15.2. Rechten en bevoegdheden die voor de koper uit de koopovereenkomst met Wildevuur voortvloeien zijn niet overdraagbaar.

16  VERREKENING

Verrekening door de koper van een vordering van Wildevuur met een tegenvordering op de galerie is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door de galerie uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

17  OVERIG

17.1. De algemene voorwaarden van de koper, ongeacht de naamgeving en vorm hiervan, worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
17.2. Aanpassingen op deze algemene voorwaarden worden slechts van kracht indien de partijen hier schriftelijk mee instemmen.
17.3. De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal niet de nietigheid van de gehele algemene voorwaarden tot gevolg hebben. In het geval enige bepaling nietig is, zullen de partijen deze in samenspraak vervangen door een rechtsgeldige bepaling op een zodanige wijze dat de strekking van deze algemene voorwaarden van kracht blijft.

18  KLACHTEN, VRAGEN OF OPMERKINGEN

18.1. Ingeval de koper een klacht, vragen over deze algemene voorwaarden en/of andere opmerkingen heeft, kan de koper contact opnemen met Wildevuur via de contactgegevens vermeld in deze algemene voorwaarden. De koper kan Wildevuur bereiken per telefoon, via e-mail of per brief.
18.2. Indien de koper een klacht heeft, zal Wildevuur contact opnemen met de koper binnen 14 (veertien) werkdagen na de ontvangst van de klacht. In alle andere gevallen kan Wildevuur besluiten - maar is hiertoe niet verplicht - om contact op te nemen met de koper.

19  RECHTSKEUZE EN FORUM

19.1. Op deze algemene voorwaarden en enige overeenkomsten die daarmee verband houden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
19.2. Alle geschillen tussen partijen voortvloeiend uit of anderszins verband houdend met overeenkomsten of deze algemene voorwaarden zullen zo veel mogelijk in overleg worden opgelost. Elk geschil dat niet door de partijen wordt opgelost, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen, tenzij Wildevuur besluit gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de koper bij de bevoegde rechter in een andere staat of plaats van vestiging.